Trang chủ » Tìm kiếm
Kết quả tìm kiếm: ( 37,263 ) kết quả trong 0.09375 giây
Tìm kiếm trong câu hỏi trắc nghiệm   Xem thêm
 • Câu hỏi số #36203
  http://thithu24h.com/trac-nghiem/question-36203.html

  Hòa tan hết 12,06 gam hỗn hợp gồm Mg và Al2O3 trong dung dịch chứa HCl 0,5M và H2SO4 0,1M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X, phản ứng được biểu diễn theo đồ thị sau:

  Nếu cho từ từ V ml dung dịch NaOH 0,3M và Ba(OH)2 0,1M vào dung dịch X, thu được kết tủa lớn nhất, lấy kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được gam rắn khan. Giá trị của m 

 • Câu hỏi số #36202
  http://thithu24h.com/trac-nghiem/question-36202.html

  Hỗn hợp E chứa ba peptit đều mạch hở gồm peptit X (C4H8O3N2), peptit Y (C7HxOyNz) và peptit Z(C11HnOmNt). Đun nóng 28,42 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp T gồm 3 muối của glyxin, alanin và valin. Đốt cháy toàn bộ T cần dùng 1,155 mol O2, thu được CO2, H2O, N2 và 23,32 gam Na2CO3. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp E là

 • Câu hỏi số #36201
  http://thithu24h.com/trac-nghiem/question-36201.html

  Hỗn hợp X chứa các este đều mạch hở gồm hai este đơn chức và một este đa chức, không no chứa một liên kết đôi C=C. Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol X cần dùng 1,04 mol O2, thu được 0,93 mol CO2 và 0,8 mol H2O. Nếu thủy phân X trong NaOH, thu được hỗn hợp chứa 2 ancol có cùng số nguyên tử cacbon và hỗn hợp Z chứa 2 muối. Phần trăm khối lượng của este đơn chức có khối lượng phân tử lớn trong X là

 • Câu hỏi số #36200
  http://thithu24h.com/trac-nghiem/question-36200.html

  Thực hiện các thí nghiệm sau

       (1) Cho bột Al vào dung dịch NaOH (dư).

       (2) Điện phân dung dịch NaCl bằng điện cực trơ, không màng ngănxốp.

       (3) Cho dung dịch KI vào dung dịch chứa Na2Cr2O7 và H2SO4.

       (4) Dẫn luồng khí NH3 qua ống sứ chứa CrO3.

       (5) Cho bột Fe vào lượng dư dung dịch FeCl3.

  Số thí nghiệm thu được đơn chất là.

 • Câu hỏi số #36199
  http://thithu24h.com/trac-nghiem/question-36199.html

  Cho dãy các chất: triolein; saccarozơ; nilon-6,6; tơ lapsan; xenlulozơ và glyxylglyxin. Số chất trong dãy cho được phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm là

 • Câu hỏi số #36198
  http://thithu24h.com/trac-nghiem/question-36198.html

  Cho 17,82 gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba, BaO (trong đó oxi chiếm 12,57% về khối lượng) vào nước dư, thu được a mol khí H2 và dung dịch X. Cho dung dịch CuSO4 dư vào X, thu được 35,54 gam kết tủa. Giá trị của a là.

 • Câu hỏi số #36197
  http://thithu24h.com/trac-nghiem/question-36197.html

  Hỗn hợp X chứa hai hợp chất hữu cơ gồm chất (C2H7O2N) và chất Z (C4H12O2N2). Đun nóng 9,42 gam X với dung dịch NaOH dư, thu được hỗn hợp T gồm hai amin kế tiếp có tỉ khối so với He bằng 9,15. Nếu cho 9,42 gam X tác dụng với dung dịch HCl loãng dư, thu được dung dịch có chứa m gam muối của các hợp chất hữu cơ. Giá trị của m là 

 • Câu hỏi số #36196
  http://thithu24h.com/trac-nghiem/question-36196.html

  Cho hỗn hợp gồm Fe2O3 và Cu vào lượng dư dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch X và còn lại một phần rắn không tan. Dung dịch X tác dụng được với bao nhiêu chất trong số các chất sau: Fe, NaNO3, Cl2 và KMnO4

 • Câu hỏi số #36195
  http://thithu24h.com/trac-nghiem/question-36195.html

  Đốt cháy hoàn toàn 14,24 gam hỗn hợp X chứa 2 este đều no, đơn chức, mạch hở thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng là 34,72 gam. Mặt khác đun nóng 14,24 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y chứa 2 ancol kế tiếp và hỗn hợp Z chứa 2 muối của 2 axit cacboxylic kế tiếp, trong đó có agam muối A và b gam muối B (MA < MB). Tỉ lệ gần nhất của a : b là

 • Câu hỏi số #36194
  http://thithu24h.com/trac-nghiem/question-36194.html

  Thực hiện các phản ứng sau:

       (1) Cho Na vào dung dịch CuSO4.

       (2) Điện phân dung dịch CuSO4 bằng điện cực trơ.

       (3) Thổi luồng khí H2 đến dư qua ống nghiệm chứa CuO.

       (4) Nung nóng hỗn hợp gồm Al và CuO trong khítrơ.

       (5) Cho bột Fe vào dung dịch CuCl2.

  Sau khi kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu được Cu đơn chất là

Tìm kiếm trong đề thi trắc nghiệm   Xem thêm
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh