Trang chủ » Thi thử trực tuyến » Lớp 12 » Hóa học
Loading...

Đề kiểm tra môn hoá học trường THPT Nam Lý năm 2018 bài tập CĐ5: Polyme

; Môn học: ; Lớp: ; 48 câu hỏi; Làm trong 60 phút; cập nhât 09/10/2017
In đề thi
Thời gian làm bài thi 60 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 09/10/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 48 câu
Lượt xem 481 lượt xem Lượt thi 1 lượt thi
Câu 1

Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. Số tơ tổng hợp là

A.

3

B.

4

C.

2

D.

5

Câu 2

Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (thí dụ H2O) được gọi là phản ứng

A.

 Trùng hợp

B.

Xà phòng hóa

C.

Thủy phân

D.

Trùng ngưng

Câu 3

Tơ nitron (hay olon) được điều chế bằng phương pháp trùng hợp từ monome nào sau đây?

A.

CH2=CH-Cl.

B.

CH2=CH2.

C.

CH2=CH-CN.

D.

CH2=CH-CH3.

Câu 4

Poli (vinyl axetat) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

A.

C2H5COO – CH = CH2.

B.

CH2 = CH – COO – C2H5.

C.

CH3COO – CH = CH2.

D.

CH2 = CH – COO – CH3.

Câu 5

Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

A.

CH2=CHCOOCH3

B.

CH2=C(CH3)COOCH3

C.

C6H5CH=CH2

D.

H3COOCH=CH2

Câu 6

Polivinyl axetat (hoặc poli (vinyl axetat) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?

A.

CH2=CH-COO-C2H5

B.

C2H5COO-CH=CH2

C.

CH3COO-CH=CH2

D.

CH2=CH-COO-CH3

Câu 7

Trong số các loại polime sau: tơ nilon - 7; tơ nilon – 6,6; tơ nilon - 6; tơ tằm, tơ visco; tơ lapsan, teflon. Tổng số polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là:

A.

5

B.

3

C.

2

D.

4

Câu 8

Loại tơ nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp:

A.

Tơ lapsan.

B.

Tơ nilon-7.

C.

Tơ nilon-6,6.

D.

Tơ nitron.

Câu 9

Phân tử khối trung bình của cao su tự nhiên và thủy tinh hữu cơ plexiglas là 36720 và 47300 dvC. Số mắt xích trung bình trong công thức phân tử mỗi chất trên là:

A.

680 và 550.

B.

680 và 473.

C.

540 và 473.

D.

540 và 550.

Câu 10

Tiến hành trùng hợp 1 mol etylen ở điều kiện thích hợp, đem sản phẩm sau trùng hợp tác dụng với dung dịch Brom dư thì có 36 gam Br2 phản ứng. Hiệu suất phản ứng trùng hợp và khối lượng PE thu được là:

A.

70% và 23,8g

B.

85% và 23,8g

C.

77,5% và 22,4g

D.

77,5% và 21,7g

Câu 11

Polime nào sau đây được dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas?

A.

Poli (vinyl clorua).

B.

Polietilen.

C.

Poli (metylmetacrylat).

D.

Poliacrilonitrin.

Câu 12

Polime X là chất rắn trong suốt có khả năng cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas. X có tên là:

A.

Polietilen.

B.

Poli (metyl metacrylat).

C.

Poli (vinyl clorua).

D.

Poliacrilonitrin.

Câu 13

Tơ nitron (tơ olon) có thành phần hóa học gồm các nguyên tố là:

A.

C, H, N.

B.

C, H, N, O.

C.

C, H.

D.

C, H, Cl.

Câu 14

Cho các câu sau:
(1) PVC là chất vô định hình.
(2) Keo hồ tinh bột được tạo ra bằng cách hòa tan tinh bột trong nước.
(3) Poli(metyl metacrylat ) có đặc tính trong suốt, cho ánh sáng truyền qua.
(4) Tơ lapsan được tạo ra do phương pháp trùng hợp.
(5) Vật liệu compozit có độ bền, độ nhịu nhiệt tốt hơn polime thành phần.
(6) Cao su thiên nhiên không dẫn điện, có thể tan trong xăng, benzen và có tính dẻo.
(7) Tơ nitron bền và giữ nhiệt tốt nên thường được dùng để dệt vải may áo ấm.
Số nhận định không đúng là:

A.

2

B.

3

C.

4

D.

5

Câu 15

Cho các chất sau: etilen glicol, hexametylenđiamin, axit ađipic, phenol, axit ε-amino caproic, axit ω- amino enantoic. Hãy cho biết có bao nhiêu chất có thể tham gia phản ứng trùng ngưng?

A.

6

B.

4

C.

5

D.

3

Câu 16

Chất nào sau đây không tham gia phản ứng trùng hợp?

A.

CH2=CH-Cl.

B.

CH2=CH-CH=CH2.

C.

CH2=CH2.

D.

CH3-CH3.

Câu 17

Cho phản ứng hóa học: 6nCO2 + 5nH2O → (C6H10O5)n + 6nO2. Phản ứng trên thuộc quá trình nào sau đây?

A.

Quá trình oxi hoá.

B.

Quá trình khử.

C.

Quá trình quang hợp.

D.

Quá trình hô hấp.

Câu 18

Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân?

A.

Poli etylen.

B.

Xenlulozo.

C.

Mantozo.

D.

Triaxylglyxerol.

Câu 19

 Tơ nào sau đây có nguồn gốc tự nhiên:

A.

Tơ nitron.

B.

Tơ tằm.

C.

Tơ lapsan.

D.

Tơ vinilon.

Câu 20

Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là:

A.

nilon-6,6

B.

poli(vinyl clorua)

C.

polietilen

D.

poli(metyl metacrylat)

Câu 21

Chọn phát biểu đúng:

A.

Monome là một mắt xích trong phân tử polime.

B.

Hợp chất (CH2)2O có thể tham gia phản ứng trùng hợp.

C.

Polime là hợp chất do nhiều phân tử monome hợp thành.

D.

Trùng hợp là quá trình cộng hợp liên tiếp nhiều phân tử monome giống nhau hay tương tự nhau thành phân tử rất lớn (polime).

Câu 22

Polime nào sau đây không được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?

A.

Polietilen.

B.

Polivinylic.

C.

Nilon-6,6.

D.

Poli (vinylclorua).

Câu 23

Thủy tinh hữu cơ (plexiglas) được chế tạo từ:

A.

Poli (vinylclorua).

B.

Poli (metyl metacrylat).

C.

Polietilen.

D.

Nilon-6.

Câu 24

Polime không phải thành phần chính của chất dẻo là:

A.

Poli acrilonitrin

B.

Poli stiren

C.

Poli (metyl metacrylat)

D.

Polietilen

Câu 25

Dãy polime nào được điều chế bằng phương pháp trùng hợp monome tương ứng:

A.

Tơ olon, nhựa bakelit, cao su lưu hóa, tơ axetat.

B.

Tơ nilon-6,6; PVC; thủy tinh hữu cơ, tơ visco.

C.

Cao su Buna, PS, teflon, tơ Lapsan.

D.

PE, PVC, teflon, tơ olon.

Câu 26

Cao su buna - S và cao su buna - N là sản phẩm đồng trùng hợp của buta-1,3-đien với:

A.

stiren và amoniac.

B.

stiren và acrilonitrin.

C.

lưu huỳnh và vinyl clorua.

D.

lưu huỳnh và vinyl xianua.

Câu 27

Trong số các polime: [HN-(CH2)6-CO-(CH2)4-CO-]n (1); [-NH-(CH2)5)-CO-]n (2); [-NH-(CH2)6-CO-]n (3); [C6H7O2(OOCCH3)3]n (4); (-CH2-CH2-)n (5); (-CH2-CH=CH-CH2-)n (6); [-CH2-CH(CN)-]n (7). Polime được dùng để sản xuất tơ là:

A.

(1); (2); (3); (4).

B.

(2); (3); (4).

C.

(1); (2); (3); (4); (7).

D.

(1); (2); (3); (7).

Câu 28

Polietylen được điều chế bằng phản ứng trùng hợp monome:

A.

CH2=CHCH3.

B.

CH2=CH – Cl.

C.

CH3 – CH3.

D.

CH2=CH2.

Câu 29

Tơ nilon-6,6 là:

A.

Hexancloxiclohexan

B.

Poliamit của axit ωω- aminocaproic

C.

Poliamit của axit adipic và hexametylendiamin

D.

Polieste của axit adipic và etylen glycol

Câu 30

Polime nào không tan trong mọi dung môi và bền vững nhất về mặt hóa học?

A.

PVC

B.

Cao su lưu hóa 

C.

Teflon

D.

Tơ nilon

Câu 31

PS là sản phẩm của phản ứng trùng hợp monome nào sau đây:

A.

CH2=CH2CH2=CH2

B.

CH2=CHCl

C.

C6H5CH=CH2C6H5CH=CH2

D.

CH2=CH−CH=CH2

Câu 32

Chất nào dưới đây không cho phản ứng trùng hợp?

A.

Propen 

B.

Stiren

C.

Buta-1,3-đien

D.

Toluen

Câu 33

Nhận định sơ đồ sau: CH4→X→Y→Z→CH4→X→Y→Z→ Cao su Buna . Trong đó Y là:

A.

ancol etylic

B.

vinylaxetilen

C.

anđehit axetic

D.

butan

Câu 34

Tên của nó là:

A.

poli(metyl acrylat).

B.

poli(vinyl axetat). 

C.

poli(metyl metacrylat).

D.

poliacrilonitrin.

Câu 35

Có thể phân biệt các đồ dùng làm bằng da thật và da nhân tạo (PVC) bằng cách nào sau đây   

A.

So sánh khả năng thấm nước của chúng, da thật dễ thấm nước hơn.

B.

So sánh độ mềm mại của chúng, da thật mềm mại hơn da nhân tạo.

C.

Đốt hai mẫu da, mẫu da thật cho mùi khét, còn da nhân tạo không cho mùi khét.

D.

Dùng dao cắt ngang hai mẫu da, da thật ở vết cắt bị xơ, còn da nhân tạo thì nhẵn bóng.

Câu 36

Dãy nào sau đây chỉ gồm các polime tổng hợp?

A.

nilon-6,6; nilon-6; tinh bột; polistiren          

B.

polietilen; xenlulozơ; polibutadien; nilon-6,6

C.

polietilen; tinh bột; polistiren; nilon-6

D.

nilon-6; polistiren; polibutadien; nilon-6,6

Câu 37

Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH2-)n là

A.

polivinyl clorua.

B.

polietilen.

C.

polimetyl metacrylat.

D.

polistiren.

Câu 38

Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) gọi là phản ứng

A.

nhiệt phân. 

B.

trao đổi.

C.

trùng hợp. 

D.

trùng ngưng.

Câu 39

Polime X (chứa C, H, Cl) có hệ số trùng hợp là 560 và phân tử khối là 35000. Công thức một mắt xích của X là: 

A.

–CH2 –CHCl –   

B.

 –CH =CHCl – 

C.

–CCl =CCl –

D.

–CHCl –CHCl –

Câu 40

Trùng hợp 5,6 lít C2H4 (điều kiện tiêu chuẩn), nếu hiệu suất phản ứng là 90% thì khối lượng polime thu được là:

A.

6,3 gam 

B.

5,3 gam

C.

7,3 gam

D.

4,3 gam

Câu 41

Một loại tinh bột có khối lượng phân tử khoảng 200.000 đến 1.000.000 đvC .Vậy số mắt xích trong phân tử tinh bột khoảng : 

A.

2314 đến 6137

B.

600 đến 2000

C.

2134 đến 3617

D.

1234 đến 6173

Câu 42

Khối lượng của một đoạn tơ nilon-6,6 là 27346 đvc và của một đoạn tơ capron là 17176 đvc.Số mắt xích trong mỗi đoạn mạch polime nói trên là bao nhiêu?

A.

120 và 152

B.

121 và 152

C.

120 và 151

D.

121 và 151

Câu 43

Clo hóa PVC thu được một polimer chứa 63,96%Clo về khối lượng. Trung bình 1 phân tử Clo sẽ phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC thì giá trị của k là bao nhiêu?

A.

2

B.

3

C.

4

D.

5

Câu 44

Cao su lưu hóa chứa khoảng 2%S. Biết cứ k mắt xích isopren lại có một cầu nối -S-S- và S đã thay thế H trong nhóm -CH2- của cao su. Gía trị của k là:

A.

46

B.

48

C.

23

D.

24

Câu 45

Thực hiện phản ứng trùng ngưng hỗn hợp 1,45kg hexametylenđiamin và 1,825kg axit ađipic tạo nilon-6,6. Sau phản ứng thu được polime… và 0,18kg H2O. Hiệu suất phản ứng trùng ngưng là:

A.

75% 

B.

80%

C.

90%

D.

40%

Câu 46

Cứ 2,844 g cao su Buna S phản ứng hết với 1,731g Br2 trong CCl4.Tỉ lệ mắt xích buta-1,3-đien và Stiren trong loại cao su đã cho là:

A.

1:3

B.

1:2

C.

2:3

D.

2:1

Câu 47

Đồng trùng hợp Buta-1,3-đien và acrylonitrin thu được cao su Buna-N chứa 8,96%N về khối lượng.Tỉ lệ mắt xích Buta-1,3-đien và acryonitrin trong cao su đã cho là:

A.

1:2

B.

1:1

C.

2:1

D.

3:1

Câu 48

Trùng hợp 10,4 gam stiren được hỗn hợp X gồm PS và stiren còn dư. Biết X làm mất màu 20ml dung dịch Br2 1M. Hiệu suất trùng hợp đạt:

A.

 90%

B.

80%

C.

75% 

D.

66,66%

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40    Câu hỏi 41    Câu hỏi 42    Câu hỏi 43    Câu hỏi 44    Câu hỏi 45    Câu hỏi 46    Câu hỏi 47    Câu hỏi 48   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh