Trang chủ » Thi thử trực tuyến » Lớp 7 » Tiếng anh
Loading...

Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 7 Consolidation 2 (Units 5 - 8)

; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhât 26/07/2016
In đề thi
Thời gian làm bài thi 45 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 26/07/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 30 câu
Lượt xem 851 lượt xem Lượt thi 26 lượt thi
Câu 1

Who is the girl talks to our teacher?

A.

to

B.

is

C.

who

D.

talks

Câu 2

It's raining heavily. What a.....................day!

A.

long

B.

 wet

C.

hard

D.

 hot

Câu 3

Will you be................tomorrow evening?

A.

free

B.

happy

C.

 busy

D.

sad

Câu 4

How.......................do you eat in a restaurant? Once a month.

A.

far

B.

 long

C.

often

D.

much

Câu 5

Bill is good at drawings. His parents want him .............an artist.

A.

becomes

B.

become

C.

becoming

D.

to become

Câu 6

How much it is to mail a local letter in VietNam?

A.

How

B.

 in

C.

it is

D.

a local letter

Câu 7

....................is it from here? -It's only two or three kilometers.

A.

How far

B.

How long

C.

How much

D.

How often

Câu 8

Tell me what you like doing on your vacation?

A.

 Tell

B.

doing

C.

on

D.

what

Câu 9

She can speak three..............: English, French, and Chinese.

A.

speeches

B.

words

C.

ways

D.

languages

Câu 10

In Electronics class, he learns to repair .................appliances.

A.

family

B.

house

C.

household

D.

home

Câu 11

So, when...................... you have a vacation?

A.

must

B.

will

C.

are

D.

should

Câu 12

Mary goes to shool in the morning, In the afternoon, she works ................. at a bookshop.

A.

full time

B.

part time

C.

all time

D.

whole time

Câu 13

Lan doesn't like reading, but she sometimes reading comic books.

A.

comic books

B.

but

C.

reading

D.

like

Câu 14

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với phần gạch chân của ba từ còn lại:

A.

road

B.

coat

C.

boat

D.

broad

Câu 15

He is .....................player of all.

A.

 the best

B.

a well

C.

a good

D.

the better

Câu 16

.....................does that take? - About two hours each day. 

A.

How long

B.

How much

C.

How

D.

When

Câu 17

When do you ................................ the New Year?

A.

celebrate

B.

 join

C.

get

D.

greet

Câu 18

We always need more players. Why don't you come ...................?

A.

along

B.

with

C.

on

D.

 in

Câu 19

Hurry up, or you'll be late..................school

A.

at

B.

to

C.

with

D.

for

Câu 20

would like to make a three-minutes call to Ha Noi.

A.

to

B.

would

C.

minutes

D.

to make

Câu 21

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với phần gạch chân của ba từ còn lại:

A.

brown

B.

know

C.

how

D.

town

Câu 22

.................... is it from Hue to Ha Noi, by coach? - It's about 680 km

A.

How many

B.

How much

C.

How long

D.

How far

Câu 23

He is not very active, he watching TV most of the time.

A.

is not

B.

most

C.

the time

D.

watching

Câu 24

Take a rain coat. It often ................in June

A.

us raining

B.

rains

C.

rain

D.

to rain

Câu 25

.............beautiful dress! How much is it?

A.

How

B.

What a

C.

How much

D.

What

Câu 26

Ba is the president of the stamp collector club.

A.

the president

B.

 is

C.

club

D.

collector

Câu 27

Jack is ...............school now. Today is Monday.

A.

in

B.

on

C.

at

D.

of

Câu 28

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác phần gạch chân của ba từ còn lại:

A.

mouth

B.

loud

C.

you

D.

about

Câu 29

Thank you for invite me. I will be on time.

A.

on time

B.

Thank

C.

 invite

D.

will

Câu 30

Nga likes acting. She is a/an ........................ of the school theater group.

A.

person

B.

member

C.

player

D.

actor

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh