Trang chủ » Thi thử trực tuyến » Lớp 7 » Tiếng anh
Loading...

Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 7 Unit 7. The world of work

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 22/07/2016
In đề thi
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 22/07/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 763 lượt xem Lượt thi 9 lượt thi
Câu 1

The children are all.....................ready for the party.

A.

putting

B.

going

C.

doing

D.

getting

Câu 2

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với phần gạch chân của ba từ còn lại:

A.

road

B.

broad

C.

coat

D.

boat

Câu 3

My sister ................hard for her final exam

A.

studying

B.

 is studying

C.

study

D.

studies

Câu 4

I always like working .........................them.

A.

together

B.

about

C.

to

D.

with

Câu 5

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với phần gạch chân của ba từ còn lại:

A.

bus

B.

 cut

C.

busy

D.

but

Câu 6

There  are  a lot of orange juice in this jug

A.

there

B.

in

C.

 a lot of

D.

are

Câu 7

How far is it from Ha Noi in  Ho Chi Minh City?

A.

Ho Chi Minh City

B.

from

C.

in

D.

How far

Câu 8

Can you help me  for this math problem.

A.

 Can

B.

for

C.

problem

D.

me

Câu 9

..............you send me a photo of you?

A.

Could (2)

B.

Can (1)

C.

Will (3)

D.

(1), (2), (3) are correct.

Câu 10

John is often late for school but I ........................

A.

 won't

B.

 am not

C.

don't

D.

aren't

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh