Trang chủ » Thi thử trực tuyến » THPT Quốc gia » Lịch sử
Loading...

Đề thi tham khảo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 môn Lịch sử - Tp. Hải Phòng

; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhât 15/05/2017
In đề thi
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 15/05/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 3337 lượt xem Lượt thi 626 lượt thi
Câu 1

Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, thái độ chính trị của giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam như thế nào?

A.

Có thái độ kiên định với Pháp

B.

Có thái độ không kiên định, dễ thoải hiệp, cải lương khi đế quốc mạnh

C.

Có tinh thân đấu tranh cách mạng triệt để trong sự nghiệp giải phóng dân tộc

D.

Tất cả các phương án trên đều đúng

Câu 2

Trần Dân Tiên viết: “việc đó tuy nhỏ nhưng nó báo hiệu bắt đầu thời đại đấu tranh dân tộc như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân”. Sự kiện nào sau đây phản ánh điều đó?

A.

Cuộc bãi công của công nhân Ba Son.

B.

Cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925).

C.

Phong trào để tang Phan Châu Trinh (1926)

D.

Tiếng bom Phạm Hồng Thái tại Sa Diện- Quảng Châu (6/1924)

Câu 3

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp các yếu tố nào?

A.

Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân

B.

Chủ nghĩa Mác – Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh

C.

Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước 

D.

Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào tư sản yêu nước

Câu 4

Công cuộc “cải tổ” của Liên Xô đã mang lại hệ quả gì?

A.

Đất nước thoát khỏi khủng hoảng

B.

Cải tổ được hệ thống chính trị

C.

Cải tổ được xã hội 

D.

Đất nước lâm vào khủng hoảng

Câu 5

Đại hội lần VII của quốc tế cộng sản đã xác định kẻ thù nguy hiểm trước mặt của nhân dân thế giới là bọn nào?

A.

Chủ nghĩa đế quốc, thực dân

B.

Chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa đế quốc

C.

Không phải là chủ nghĩa đế quốc nói chung mà là chủ nghĩa phát xít

D.

Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc

Câu 6

Vì sao trong quá trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, tư bản Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng ở Việt Nam?

A.

Cột chặt nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào kinh tế Pháp.

B.

Biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ hàng hóa do nền công nghiệp Pháp sản xuất

C.

Biến Việt Nam thành căn cứ quân sự và chính trị của Pháp

D.

Câu A và B đều đúng

Câu 7

Mục đích khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là gì?

A.

Bù vào những thiệt hại trong cuộc khai thác lần thứ nhất.

B.

Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam.

C.

Để bù đắp những thiệt hại do Chiến tranh thế giới lần thứ nhất gây ra.

D.

Để tăng cường sức mạnh về kinh tế của Pháp đối với các nước tư bản chủ nghĩa

Câu 8

Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh từ ngày 4 đến ngày 11 - 2 - 1945 được tổ chức tại đâu?

A.

Tại Oa-sinh-tơn (Mĩ)

B.

Tại I-an-ta (Liên Xô)

C.

Tại Pốt-xđam (Đức)

D.

Tại Luân Đôn (Anh)

Câu 9

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, thực dân Pháp đẩy mạnh lập đồn điền trồng cây cao su vì:

A.

Ở Việt Nam có diện tích đất trồng lớn.

B.

Cao su là nguyên liệu chủ yếu phục vụ cho công nghiệp chính quốc.

C.

Để phục vụ cho nhu cầu công nghiệp chính quốc.

D.

Lợi nhuận cao.

Câu 10

Sự kiện 6/1924 gắn với hoạt động nào của Nguyễn Aí Quốc ở Liên Xô?

A.

Người dự đại hội quốc tế VII của quốc tế cộng sản

B.

Người dự đại hội lần thứ V của quốc tế cộng sản

C.

Người dự đại hội quốc tế phụ nữ

D.

Người dự đại hội Nông dân quốc tế

Câu 11

Mục tiêu thành lập của tổ chức ASEAN là:

A.

Xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực thịnh vượng chung và hạn chế sự ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.

B.

Hợp tác có hiệu quả trong tất các các lĩnh vực.

C.

Xây dựng  Đông nam Á thành một khu vực năng động, đoàn kết cùng phát triển.

D.

Phát triển kinh tế và văn hóa thông qua sự hợp tác chung giữa các nước thành viên, trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Câu 12

Tại Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, không có sự tham gia của tổ chức cộng sản nào?

A.

Quốc tế cộng sản

B.

Đông Dương cộng sản đảng

C.

Đông Dương cộng sản liên đoàn  

D.

An Nam cộng sản đảng

Câu 13

Năm 1961 là năm diễn ra sự kiện gì thể hiện việc chinh phục vũ trụ của Liên Xô?

A.

Phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất.

B.

Đưa con người lên Sao Hoả.

C.

Phóng con tàu đưa người đầu tiên bay vào vũ trụ.

D.

Đưa con người lên Mặt Trăng.

Câu 14

Chiến lược “ngăn chặn” do ai đề ra?

A.

Tổng thống Rudơven. 

B.

Tổng thống Truman.

C.

Tổng thống Bill Clintơn.    

D.

Tổng thống Níchxơn.

Câu 15

Trong các nội dung sau đây, nội dung nào không thuộc Luận cương chính trị tháng 10/1930 của Trần Phú?

A.

Cách mạng do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo.

B.

Cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn: cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng xã hội chủ nghĩa.

C.

Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới.

D.

Lực lượng để đánh đuổi đế quốc và phong kiến là công nông. Đồng thời “phải biết liên lạc với tiểu tư sản, tri thức, trung nông ... để kéo họ về phe vô sản giai cấp”

Câu 16

Cuộc Cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai đã diễn ra vào thời gian:

A.

Thế kỉ XVIII.

B.

Từ giữa thế kỉ XIX.

C.

Từ những năm 40 của thế kỉ XX.

D.

Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

Câu 17

Ý nghĩa bao quát và tích cực nhất của khối EU là gì?

A.

Tạo ra 1 cộng đồng kinh tế và 1 thị trường chung để đẩy mạnh phát triển kinh tế và ứng dụng những thành tựu khoa học – kĩ thuật.

B.

Có điều kiện để cạnh tranh kinh tế, tài chính, thương mại với Mĩ và Nhật Bản.

C.

Phát hành và sử dụng đồng EURO.

D.

Thống nhất trong chính sách đối nội và đối ngoại giữa các nước thành viên.

Câu 18

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai mưu đồ bao quát của Mỹ là:

A.

Tiêu diệt phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mỹ La-tinh .

B.

Làm bá chủ toàn thế giới.

C.

Tiêu diệt Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.

D.

Tiêu diệt phong trào công nhân ở các nước tư bản chủ nghĩa.

Câu 19

Biến đổi tích cực quan trọng đầu tiên của các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A.

Nhiều nước có tốc độ phát triển khá nhanh.

B.

Sự ra đời của khối ASEAN.

C.

Từ các nước thuộc địa trở thành các nước độc lập.

D.

Ngày càng mở rộng đối ngoại, hợp tác với các nước Đông Á và EU.

Câu 20

Tháng 6/1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc), tổ chức cách mạng nào của Việt Nam đã ra đời?

A.

Tâm tâm xã  

B.

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

C.

Tân Việt cách mạng Đảng 

D.

Việt Nam Quốc dân đảng

Câu 21

Nguyên nhân nào sau đây là cơ bản nhất, quyết định sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930-1931

A.

Địa chủ phong kiến cấu kết với thực dân Pháp đàn áp, bóc lột thậm tệ đối với nông dân

B.

Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái

C.

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo công nhân và nông dân đứng lên chống đế quốc và phong kiến

D.

Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933

Câu 22

Những nước nào ở khu vực Đông Bắc Á đã trở thành “con rồng kinh tế Châu Á”

A.

Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan.

B.

Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapo.

C.

Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc.

D.

Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan.

Câu 23

Quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến 1925 có đóng góp gì cho cách mạng Việt Nam?

A.

Quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam

B.

Quá trình chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930

C.

Quá trình thành lập ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam

D.

Quá trình thực hiện chủ trương “Vô sản hóa” để truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam

Câu 24

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Việt Nam có những giai cấp nào?

A.

Địa chủ phong kiến và nông dân.

B.

Địa chủ phong kiến, nông dân, tư sản, tiểu tư sản và công nhân.

C.

Địa chủ  phong kiến, nông dân, tư sản.

D.

Địa chủ phong kiến, nông dân, tiểu tư sản và công nhân.

Câu 25

Trong chính sách thương nghiệp, Pháp đã đánh thuế nặng các hàng hóa nước ngoài vì:

A.

Muốn độc quyền chiếm thị trường Việt Nam và Đông Dương

B.

Tạo điều kiện cho thương nghiệp Đông Dương phát triển

C.

Cản trở sự xâm nhập của hàng hóa nước ngoài

D.

Tạo sự cạnh tranh giữa hàng hóa các nước nhập vào Đông Dương

Câu 26

Sau chiến tranh thế giới hai, phong trào giải phóng dân tộc ở Ấn Độ do giai cấp nào lãnh đạo?

A.

Giai cấp tư sản.  

B.

Giai cấp nông dân.

C.

Giai cấp vô sản.  

D.

Giai cấp địa chủ phong kiến.

Câu 27

Theo qui định của Hội nghị Ianta, quân đội nước nào sẽ chiếm đóng các vùng lãnh thổ Tây Đức, Italia, Nhật Bản, Nam Triều Tiên sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A.

Anh. 

B.

Mỹ.

C.

Liên Xô.    

D.

Pháp.

Câu 28

Nguyên tắc nào sau đây không phải của Liên Hiệp Quốc?

A.

Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội.

B.

Tôn trọng quyền bình đẳng giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

C.

Không can thiệp vào công việc nội bộ các nước.

D.

Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước.

Câu 29

Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn?

A.

Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7-1920).

B.

Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (1925).

C.

Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp (1920).

D.

Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Vec-xai (1919).

Câu 30

Nhiệm vụ chính là duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển mối quan hệ giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của các dân tộc và thực hiện hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo là nhiệm vụ chính của:

A.

ASEAN. 

B.

Hội nghị Ianta.

C.

Liên hợp quốc.

D.

Liên minh Châu Âu.

Câu 31

Những thủ đoạn nào của thực dân Pháp về chính trị và văn hóa giáo dục nhằm nô dịch lâu dài nhân dân ta sau chiến tranh thế giới thứ nhất?

A.

Lôi kéo, mua chuộc người Việt Nam thuộc tầng lớp trên của xã hội.

B.

Thâu tóm quyền lực vào tay người Pháp.

C.

“Chia để trị” và thực hiện văn hóa nô dịch, ngu dân.

D.

Mở trường dạy tiếng Pháp để đào tạo bọn tay sai.

Câu 32

Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào là cơ bản nhất của giai cấp công nhân Việt Nam?

A.

Bị ba tầng áp bức bóc lột của đế quốc, phong kiến, tư sản dân tộc.

B.

Có quan hệ tự nhiên gắn bó với giai cấp nông dân.

C.

Kế thừa truyền thống yêu nước, anh hùng, bất khuất của dân tộc.

D.

Vừa lớn lên đã tiếp thu ngay được ảnh hưởng mạnh mẽ của phong trào cách mạng thế giới, nhất là cách mạng tháng mười Nga và chủ nghĩa Mac-Lênin.

Câu 33

Năm 1973, trên thế giới đã diễn ra sự kiện gì có ảnh hưởng rất lớn đối với các nước?

A.

Khủng hoảng năng lượng. 

B.

Khủng hoảng kinh tế.

C.

Khủng hoảng chính trị.   

D.

Khủng hoảng tài chính.

Câu 34

Ba tư tưởng sau đây được trình bày trong tác phẩm nào của Nguyễn Ái  Quốc:

  • Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng
  • Cách mạng phải do Đảng theo chủ nghĩa Mác-Lênin lãnh đạo
  • Cách mạng Việt Nam phải gắn bó và đoàn kết với cách mạng thế giới
A.

Tạp chí Thư tín Quốc tế

B.

“Bản án chế độ thực dân Pháp”

C.

“Đường cách mệnh”    

D.

Cương lĩnh chính trị

Câu 35

Từ năm 1987 trở đi, trong chính sách đối ngoại của mình, Trung Quốc bình thường hóa quan hệ với các nước nào?

A.

Liên Xô, Mông Cổ, Việt Nam, Cuba.

B.

Liên Xô, Mông Cổ, Lào, Inđônêxia, Việt Nam.

C.

Liên Xô, Anh, Pháp, Mỹ.

D.

Mỹ, Liên Xô, Mông Cổ.

Câu 36

Hậu quả nặng nề, nghiêm trọng nhất mang lại cho thế giới trong suốt thời gian cuộc “chiến tranh lạnh” là:

A.

Thế giới luôn ở trong tình trạng căng thẳng, đối đầu, nguy cơ bùng nổ chiến tranh thế giới.

B.

Các nước ráo riết, tăng cường chạy đua vũ trang.

C.

Các nước phải chi một khối lượng khổng lồ về tiền của và sức người để sản xuất các loại vũ khí hủy diệt.

D.

Hàng ngàn căn cứ quân sự được thiết lập trên toàn cầu.

Câu 37

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo gồm các văn kiện nào?

A.

Chính cương vắn tắt và Điều lệ vắn tắt.

B.

Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt.

C.

Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt.

D.

Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt và Lời kêu gọi của Nguyễn Ái Quốc.

Câu 38

Sự phân chia đối lập về kinh tế và quân sự giữa các nước Tây Âu Tư bản chủ nghĩa và Đông Âu Xã hội chủ nghĩa được tạo nên bởi:

A.

Học thuyết Truman của Mỹ.

B.

Chiến lược toàn cầu phản cách mạng của Mỹ.

C.

Sự thành lập khối quân sự NATO.

D.

Kế hoạch Mácsan và sự ra đời của khối quân sự NATO .

Câu 39

Ngày 18-3-1970 diễn ra sự kiện gì làm cho Campuchia rơi vào quĩ đạo cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mỹ?

A.

Mỹ hất cẳng Pháp để xâm chiếm Campuchia.

B.

Mỹ dựng nên chế độ độc tài Pôn-pốt ở Campuchia.

C.

Mỹ mang quân xâm lược Campuchia.

D.

Thế lực tay sai Mỹ đảo chính lật đổ Xihanuc.

Câu 40

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản đã gặp khó khăn gì lớn nhất?

A.

Bị quân đội Mỹ chiếm đóng theo chế độ quân quản.

B.

Bị các nước đế quốc bao vây kinh tế.

C.

Nạn thất nghiệp, thiếu lương thực, thực phẩm.

D.

Bị mất hết thuộc địa, kinh tế bị tàn phá nặng nề.

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh