Trang chủ » Thi thử trực tuyến » THPT Quốc gia » Hóa học
Loading...

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học lần 2 - THPT Lê Xoay, Vĩnh Phúc

; Môn học: ; Lớp: ; 48 câu hỏi; Làm trong 90 phút; cập nhât 01/03/2018
In đề thi
Thời gian làm bài thi 90 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 01/03/2018
Lớp, cấp Số câu hỏi 48 câu
Lượt xem 760 lượt xem Lượt thi 16 lượt thi
Câu 1

Cho dãy các hợp chất thơm: p-HO-CH2-C6H4-OH, p-HO-C6H4-COOC2H5, p-HO-C6H4-COOH, p-HCOO-C6H4-OH, p-CH3O-C6H4-OH. Có bao nhiêu chất trong dãy thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau? (a) Chỉ tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1. (b) Tác dụng được với Na (dư) tạo ra số mol H2 bằng số mol chất phản ứng

A.

3

B.

4

C.

1

D.

2

Câu 2

Phèn chua được dùng trong ngành công nghiệp thuộc da, công nghiệp giấy, chất cầm màutrong ngành nhuộm vải, chất làm trong nước. Công thức hoá học của phèn chua là

A.

Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O

B.

K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O

C.

Li2SO4.Al2(SO4)3.24H2O

D.

(NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O

Câu 3

Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch: CaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3,KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl. Số trường hợp có tạo ra kết tủa là

A.

6

B.

5

C.

7

D.

4

Câu 4

Axit HCOOH không tác dụng được với dung dịch nào sau đây ?

A.

Dung dịch NaCl.

B.

Dung dịch Na2CO3.

C.

Dung dịch NaHCO3

D.

Dung dịch KOH

Câu 5

Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm Al và m gam hai oxit sắt trong khí trơ, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X vào dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch Y, chất không tan Z và 0,672 lít khí H2 (đktc). Sục khí CO2 dư vào Y, thu được 8,58 gam kết tủa. Cho Z tan hết vào dung dịch H2SO4, thu được dung dịch chứa 20,76 gam muối sunfat và 3,472 lít khí SO2 (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất của H2SO4). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A.

6,80 gam

B.

8,04 gam

C.

6,96 gam

D.

7,28 gam

Câu 6

Hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glycol và glixerol. Cho 43,2 gam X phản ứng hoàn toàn với Na dư, thu được 15,68 lít khí H2 (đktc) và hỗn hợp muối X. Đốt cháy hoàn toàn 43,2 gam X, rồi thổi sản phẩm cháy qua bình chứa CuSO4 khan dư, thì khi kết thúc thí nghiệm khối lượng bình này tăng

A.

9 gam

B.

18 gam

C.

36 gam

D.

54 gam

Câu 7

Từ cây đại hồi, người ta tách được chất hữu cơ Z dùng làm nguyên liệu cơ sở cho việc sản xuất thuốc Tamiflu – dùng phòng chống cúm gia cầm hiện nay. Khi đốt cháy hoàn toàn Z thu được CO2 và hơi H2O theo tỉ lệ thể tích 7 : 5. Khi phân tích Z thấy có 45,97% oxi về khối lượng. Biết khối lượng phân tử của Z không vượt quá 200 đvC. Công thức phân tử của Z là:
 

A.

C8H14O4
 

B.

C10H8O2
 

C.

C12H36
 

D.

C7H10O5
 

Câu 8

Bốn kim loại K, Al, Fe và Ag được ấn định không theo thứ tự là X, Y, Z, và T. Biết rằng X và Y được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy; X đẩy được kim loại T ra khỏi dung dịch muối; và Z tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc nóng nhưng không tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc nguội. Các kim loại X, Y, Z và T theo thứ tự là:

A.

Al, K, Fe, và Ag

B.

K, Fe, Al và Ag

C.

K, Al, Fe và Ag

D.

Al, K, Ag và Fe

Câu 9

Cho 0,78 gam kim loại M hoá trị II phản ứng hết với dung dịch H2SO4 loãng, dư thì thu được 268,8 cm3 khí không màu (đktc). Kim loại M là:

A.

Ca

B.

Mg

C.

Pb

D.

Zn

Câu 10

Hỗn hợp M gồm 2 este đơn chức X, Y. Cho 0,05 mol M tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ Z. Đốt cháy hết toàn bộ Z thu được 2,688 lít CO2 và 3,18 gam Na2CO3. Khi làm bay hơi Z thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

A.

4,56

B.

3,4

C.

5,84

D.

5,62

Câu 11

Hỗn hợp X gồm axit fomic, axit acrylic, axit oxalic và axit axetic. Cho m gam X phản ứng hết với dung dịch NaHCO3 thu được 1,568 lít CO2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần V lít O2 (đktc), thu được 5,72 gam CO2 và 1,8 gam H2O. Giá trị của V là:

A.

2,688 lít.  

B.

2,016 lít.   

C.

2,464 lít.    

D.

2,912 lít.

Câu 12

Este X có CTPT HCOOC6H5. Phát biểu nào sau đây về X không đúng?

A.

Tên gọi của X là phenyl fomat. 

B.

X có phản ứng tráng gương.

C.

Khi cho X tác dụng với NaOH (vừa đủ) thì thu được 2 muối.

D.

X được điều chế bằng phản ứng của axit fomic với phenol.

Câu 13

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.

Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure.

B.

Trong phân tử peptit mạch hở chứa n gốc α-amino axit, số liên kết peptit bằng (n-1).

C.

Phân tử đipeptit có 2 liên kết peptit.

D.

Trong phân tử peptit mạch hở, số liên kết peptit bao giờ cũng bằng số gốc α-amino axit.

Câu 14

Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C7H8O2 chứa vòng benzen. Biết rằng 1 mol X phản ứng vừa đủ với 2 mol NaOH. Số đồng phân của X thỏa mãn là:

A.

6

B.

4

C.

5

D.

7

Câu 15

Hợp chất X có công thức cấu tạo như sau: CH3-COO-CH3. Tên gọi đúng của X là:

A.

đimetyl axetat.

B.

axeton.

C.

metyl axetat.

D.

etyl axetat.

Câu 16

Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X thì thu được 2 mol Alanin, 2 mol Glyxin và 1 mol Valin. Khi thủy phân không hoàn toàn X thì trong hỗn hợp sản phẩm thấy có đipeptit Ala-Gly, Gly-Gly và tripeptit Gly-Ala-Val. Công thức của X là:

A.

Gly-Ala-Val-Ala-Gly.

B.

Ala-Gly-Gly-Ala-Val.

C.

Gly-Gly-Ala-Ala-Val.

D.

Gly-Ala-Gly-Ala-Val.

Câu 17

Để điều chế kim loại K người ta dùng phương pháp:

A.

điện phân KCl nóng chảy 

B.

điện phân dung dịch KCl không có màng ngăn

C.

dùng khí CO khử ion K+ trong K2O ở nhiệt độ cao

D.

điện phân dung dịch KCl có màng ngăn

Câu 18

Kim loại Fe không tan trong dung dịch nào sau đây?

A.

Fe(NO3)3

B.

CuCl2.

C.

Zn(NO3)2.

D.

AgNO3

Câu 19

Kim loại Fe có thể khử được ion nào sau đây

A.

Mg2+

B.

Zn2+

C.

Cu2+.

D.

Al3+.

Câu 20

Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

A.

Etyl axetat.

B.

Metyl fomat.

C.

Vinyl axetat.

D.

Saccarozơ.

Câu 21

Phát biểu nào sau đây là đúng

A.

Tơ visco là tơ tổng hợp

B.

Trùng hợp stiren thu được poli(phenol-fomanđehit)

C.

Trùng ngưng buta-1,3-đien với acrilonitrin có xúc tác Na được cao su buna-N

D.

Poli(etylen terephtalat) là polime trùng ngưng

Câu 22

Cho 5,4 gam Al tác dụng hết với khí Cl2 (dư), thu được m gam muối. Giá trị của m là:

A.

25,0.

B.

12,5. 

C.

19,6.

D.

26,7.

Câu 23

Chất X có công thức phân tử là C4H7O2Cl. Biết rằng 1 mol X tác dụng được với 2 mol NaOH, tạo ra ancol đa chức. Chất X có công thức cấu tạo là:

A.

ClCH2COOCH2CH3.

B.

CH3COOCH2CH2Cl.

C.

CH3COOCH(Cl)CH3. 

D.

HCOOCH(Cl)CH2CH3.

Câu 24

Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho dung dịch NHđến dư vào dung dịch Al2(SO4)3
(b) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S
(c) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Na3PO4
(d) Cho dung dịch AlCl3 vào dung dịch Na2CO3
(e) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HF
Sau khi kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu được kết tủa là:

A.

3

B.

2

C.

5

D.

4

Câu 25

Chất X vừa tác dụng với dung dịch NaOH, vừa tác dụng với dung dịch nước Br2 tạo kết tủa trắng. X là chất nào sau đây?

A.

Glixin (NH2CH2COOH) 

B.

Anilin (C6H5NH2)

C.

Glixerol (C3H5(OH)3

D.

Phenol (C6H5OH)

Câu 26

Cho 3,6 gam Mg vào 200 ml dung dịch gồm AgNO3 1M và Cu(NO3)2 1M đến khi phản ứng kết thúc thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

A.

24,8

B.

22,8

C.

34,4

D.

9,6

Câu 27

Hoà tan 3,6 gam Mg trong dung dịch HNO3 loãng dư. Thể tích khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) thu được là:

A.

3,36 lít

B.

1,12 lít

C.

2,24 lít

D.

4,48 lít

Câu 28

Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng oxi hoá khử?

A.

2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2

B.

2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O

C.

2Na + 2H2O → 2NaOH  + H2

D.

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Câu 29

Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X là 1s22s22p63s23p1. Số hạt mang điện trong hạt nhân của X là:

A.

15

B.

26

C.

14

D.

13

Câu 30

Thuỷ phân 51,3 gam mantozơ trong môi trường axit với hiệu suất phản ứng đạt 80% thu được hỗn hợp X. Trung hoà X bằng NaOH thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, sinh ra m gam Ag. Giá trị của m là:

A.

51,84

B.

32,40

C.

58,82

D.

58,32

Câu 31

Thực hiện thí nghiệm hòa tan đá vôi (CaCO3) bằng dung dịch HCl, biện pháp nào sau đây có thể làm tăng tốc độ phản ứng?

A.

Tăng thể tích của dung dịch HCl 

B.

Giảm nồng độ của dung dịch HCl

C.

Hạ nhiệt độ xuống

D.

Nghiền nhỏ đá vôi

Câu 32

Đốt cháy hoàn toàn 7,8 gam một este no, đơn chức, mạch hở  X thu được 11,44 gam CO2 và 4,68 gam H2O. Công thức phân tử của este là:

A.

C4H8O4.

B.

C4H8O2.

C.

C2H4O2

D.

C3H6O2.

Câu 33

Cho các nhận định sau:
(1) Hàm lượng glucozơ không đổi trong máu người là khoảng 0,1%.
(2) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng gương.
(3) Thủy phân hoàn toàn tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ đều cho cùng một loại mono saccarit.
(4) Glucozơ là chất dinh dưỡng và được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em và người ốm.
(5) Xenlulozơ là nguyên liệu được dùng để sản xuất tơ nhân tạo, chế tạo thuốc súng không khói.
(6) Mặt cắt củ khoai tác dụng với I2 cho màu xanh tím.
​Số nhận định đúng là:

A.

4

B.

3

C.

2

D.

5

Câu 34

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.

Phân đạm cung cấp cho cây trồng nguyên tố photpho dưới dạng P2O5.

B.

Thành phần hoá học chính của phân supephotphat kép là Ca(H2PO4)2 và CaSO4.

C.

Phân amophot có thành phần hoá học chính là (NH4)2HPO4 và KNO3.

D.

Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá theo phần trăm khối lượng của K2O.

Câu 35

Amin nào sau đây là amin bậc 2?

A.

Isopropylamin.

B.

Anilin.

C.

metylamin.

D.

Đimetylamin.

Câu 36

Cách bảo quản thực phẩm (thịt, cá...) bằng cách nào sau đây được coi là an toàn?

A.

Dùng nước đá và nước đá khô. 

B.

ùng fomon, nước đá.

C.

Dùng phân ure, nước đá.

D.

Dùng nước đá khô, fomon. 

Câu 37

Cho các ion riêng biệt trong dung dịch là Ni2+,  Zn2+, Ag+, Sn2+, Au3+, Pb2+. Ion có tính oxi hóa mạnh nhất và ion có tính oxi hóa yếu nhất lần lượt là:

A.

Au3+ và Zn2+

B.

Ag+ và Zn2+.

C.

Ni2+ và Sn2+.

D.

Pb2+ và Ni2+.

Câu 38

Kim loại nào sau đây tan được trong nước ở nhiệt độ thường?

A.

Mg

B.

Fe

C.

Cu

D.

K

Câu 39

Để bảo quản các kim loại kiềm cần:

A.

Ngâm chúng vào nước.

B.

Ngâm chúng trong rượu nguyên chất.

C.

Ngâm chúng trong dầu hoả.

D.

Giữ chúng trong lọ có đậy nắp kín.

Câu 40

Hỗn hợp X gồm Cu và Al2O3 có tỷ lệ mol tương ứng là 4 : 3. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được chất rắn Y và dung dịch Z chứa 2 chất tan có cùng nồng độ mol. Rót từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Z ta có đồ thị sau:

Cho chất rắn Y tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được x mol khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của x là:

A.

0,42

B.

0,48

C.

0,36

D.

0,4

Câu 41

Cho m gam hỗn hợp A gồm Mg và Al có tỷ lệ mol 4:5 vào dung dịch HNO3 20%. Sau khi các kim loại tan hết có 6,72 lít hỗn hợp X gồm NO, N2O, N2 bay ra (đktc) và được dung dịch X1. Thêm một lượng O2 vừa đủ vào X, sau phản ứng được hỗn hợp khí Y. Dẫn Y từ từ qua dung dịch KOH dư, có 4,48 lít hỗn hợp khí Z đi ra (đktc). Tỉ khối của Z đối với H2 bằng 20. Nếu cho dung dịch NaOH vào dung dịch X1 thì lượng kết tủa lớn nhất thu được là (m + 39,1) gam. Biết HNO3 dùng dư 20 % so với lượng cần thiết. Nồng độ % của Al(NO3)3 trong X1 gần nhất với giá trị nào sau đây?

A.

9,5%

B.

9,7%

C.

9,6%

D.

9,4%

Câu 42

Cho 27,04 gam hỗn hợp rắn X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 và Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,88 mol HCl và 0,04 mol HNO3, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y (không chứa ion NH4+) và 0,12 mol hỗn hợp khí Z gồm NO2 và N2O. Cho dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Y, thấy thoát ra 0,02 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất); đồng thời thu được 133,84 gam kết tủa. Biết tỷ lệ mol của FeO, Fe3O4, Fe2O3 trong X lần lượt là 3 : 2 : 1. Phần trăm khối lượng của Fe có trong hỗn hợp ban đầu gần nhất với giá trị nào sau đây?

A.

29%

B.

38%

C.

27%

D.

17%

Câu 43

Hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon mạch hở, điều kiện thường ở thể khí, trong phân tử hơn kém nhau một liên kết π. Lấy 0,56 lít X (đktc) tác dụng với brom dư (trong CCl4) thì có 14,4 gam brom phản ứng. Nếu lấy 2,54 gam X tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì có thể thu được khối lượng kết tủa là:

A.

5,55 gam.

B.

7,14 gam. 

C.

11,1 gam.

D.

7,665 gam.

Câu 44

Hỗn hợp X gồm anđehit Y và ankin Z (Z nhiều hơn Y một nguyên tử cacbon). Biết 4,48 lít hỗn hợp X (đktc) có khối lượng là 5,36 gam. Nếu 0,1 mol hỗn hợp X tác dụng tối đa với 0,24 lít dung dịch AgNO3 xM trong NH3 dư. Giá trị của x là:

A.

0,75

B.

1,5

C.

1

D.

2

Câu 45

Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic đơn chức, một axit cacboxylic hai chức (hai axit đều mạch hở, có cùng số liên kết π) và hai ancol đơn chức là đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được 0,21 mol CO2 và 0,24 mol H2O. Thực hiện phản ứng este hóa m gam X (giả sử hiệu suất các phản ứng đều bằng 100%), hỗn hợp sau phản ứng chỉ có nước và 5,4 gam các este thuần chức. Phần trăm khối lượng của ancol có phân tử khối lớn trong X gần nhất với giá trị nào sau đây?

A.

11%

B.

7%

C.

9%

D.

5%

Câu 46

Thủy phân hết m gam hỗn hợp X gồm một số este được tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ rồi cô cạn thu được a gam muối và b gam hỗn hợp ancol. Đốt cháy a gam hỗn họp muối thu được hỗn hợp khí Y và 7,42 gam Na2CO3. Cho toàn bộ hỗn hợp khí Y sinh ra qua bình đựng dung dịch Ca(OH)dư thu được 23 gam kết tủa đồng thời thấy khối lượng bình tăng 13,18 gam so với ban đầu. Đun b gam hỗn hợp ancol sinh ra với H2SO4 đặc ở 140°C thu được 4,34 gam hỗn hợp các ete. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A.

10

B.

11

C.

13

D.

12

Câu 47

Hỗn hợp X gồm các chất có CTPT là C2H7O3N và C2H10O3N2. Khi cho các chất trong X tác dụng với HCl hoặc NaOH đun nóng thì đều có khí bay ra. Lấy 0,1 mol X cho vào dung dịch chứa 0,25 mol KOH. Sau khi cô cạn dung dịch thu được chất rắn Y, nung Y đến khối lượng không đổi thì thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

A.

16,9

B.

18,85

C.

16,6

D.

17,25

Câu 48

Thuỷ phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm tetrapeptit X1 và pentapeptit X2 đều mạch hở bằng dung dịch KOH vừa đủ rồi cạn thu được (m + 11,42) gam hỗn hợp muối khan của Val và Ala. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối bằng oxi vừa đủ được K2CO3, 2,464 lít N2 (đktc) và 50,96 gam hỗn hợp CO2, H2O. Phần trăm theo khối lượng của X1 trong hỗn hợp có thể là:

A.

54,02%

B.

60,00%

C.

48,66%

D.

50,24%

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40    Câu hỏi 41    Câu hỏi 42    Câu hỏi 43    Câu hỏi 44    Câu hỏi 45    Câu hỏi 46    Câu hỏi 47    Câu hỏi 48   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh