Trang chủ » Thi thử trực tuyến » THPT Quốc gia » Giáo dục công dân
Loading...

Tổng hợp 25 câu trắc nghiệm: Công dân bình đẳng trước pháp luật

; Môn học: ; Lớp: ; 25 câu hỏi; Làm trong 40 phút; cập nhât 03/02/2017
In đề thi
Thời gian làm bài thi 40 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 03/02/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 25 câu
Lượt xem 1712 lượt xem Lượt thi 203 lượt thi
Câu 1

Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là:

A.

Công dân ở bất kỳ độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý như nhau.

B.

Công dân nào vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị, đều phải chịu trách nhiệm kỷ luật.

C.

Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lý theo quy định của pháp luật.

D.

Công dân nào do thiếu hiểu biết về pháp luật mà vi phạm pháp luật thì không phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Câu 2

Công dân bình đẳng trước pháp luật là:

A.

Công dân có quyền và nghĩa vụ như nhau nếu cùng giới tính, dân tộc, tôn giáo.

B.

Công dân có quyền và nghĩa vụ giống nhau tùy theo địa bàn sinh sống.

C.

Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lý theo quy định của đơn vị, tổ chức, đoàn thể mà họ tham gia.

D.

Công dân không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

Câu 3

Trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật thể hiện qua việc:

A.

Quy định quyền và nghĩa vụ công dân trong Hiến pháp và Luật.

B.

Tạo ra các điều kiện bảo đảm cho công dân thực hiện quyền bình đẳng trước pháp luật.

C.

Không ngừng đổi mới và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

D.

Tất cả các phương án trên.

Câu 4

Việc đảm bảo quyền bình đẳng của công dân trước PL là trách nhiệm của:

A.

Nhà nước 

B.

Nhà nước và XH

C.

Nhà nước và PL 

D.

Nhà nước và công dân

Câu 5

Những hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân sẽ bị nhà nước:

A.

ngăn chặn, xử lí     

B.

xử lí nghiêm minh

C.

xử lí thật nặng  

D.

xử lí nghiêm khắc.

Câu 6

Công dân bình đẳng về ......... là bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước nhà nước và xã hội theo qui định của PL. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ công dân

A.

quyền và trách nhiệm  

B.

trách nhiệm và nghĩa vụ

C.

quyền và nghĩa vụ      

D.

nghĩa vụ pháp lí

Câu 7

 Anh A lái xe máy và lưu thông đúng luật. Chị B đi xe đạp không quan sát và bất ngờ băng ngang qua đường làm anh A bị thương (giám định là 10%). Theo em trường hợp này xử phạt như thế nào ?

A.

Cảnh cáo phạt tiền chị B 

B.

Cảnh cáo và buộc chị B phải bồi thường thiệt hại cho gia đình anh A 

C.

Không xử lý chị B vì chị B là người đi xe đạp 

D.

Phạt tù chị B 

Câu 8

 Điền vào chỗ trống: “Công dân ...............có nghĩa là bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân.” 

A.

Được hưởng quyền và nghĩa vụ 

B.

Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ 

C.

Có quyền bình dẳng và tự do về quyền và nghĩa vụ 

D.

Có quyền và nghĩa vụ ngang nhau.

Câu 9

Công dân có quyền cơ bản nào sau đây: 

A.

Quyền bầu cử, ứng cử 

B.

Quyền tổ chức lật đổ 

C.

Quyền lôi kéo, xúi giục. 

D.

Quyền tham gia tổ chức phản động 

Câu 10

Chủ tịch A của một xã sẽ chịu trách nhiệm gì khi ăn hối lộ làm tổn thất quyền lợi  trong cơ quan 

A.

phạt vi phạm   

B.

giáng chức 

C.

bãi nhiệm, miễn nhiệm

D.

 B và C đúng

Câu 11

Văn kiện Đại hội VI Đảng cộng sản Việt Nam có viết : « ... Mọi vi phạm đều được xử lý. Bất cứ ai vi phạm đều bị đưa ra xét xử theo pháp luật... ».  
Nội dung trên đề cập đến 

A.

Công dân bình đẳng về quyền. 

B.

Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý.

C.

Công dân bình đẳng về nghĩa vu.

D.

Quy định xử lý những trường hợp vi phạm. 

Câu 12

Cơ sở nào sau đây là cơ sở pháp lý bảo đảm bình đẳng quyền và nghĩa vụ của công dân? 

A.

Hiến pháp, Luật, Bộ luật.   

B.

Nội quy của cơ quan. 

C.

Điều lệ Đoàn. 

D.

Điều lệ Đảng

Câu 13

Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ được hiểu là: 

A.

Mọi công dân đều được hưởng quyền như nhau theo quy định của pháp luật 

B.

Mọi công dân đều phải có nghĩa vụ như nhau theo quy định của pháp luật 

C.

Mọi công dân đều được bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội theo quy định của Pháp luật. 

D.

Mọi công dân đều có quyền và nghĩa vụ giống nhau. 

Câu 14

Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, do người ……...trách nhiệm pháp lý thực hiện. 

A.

đủ tuổi. 

B.

bình thường.

C.

không có năng lực.

D.

có năng lực. 

Câu 15

Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là: 

A.

Mọi công dân đều có quyền lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với sở thích của mình

B.

Mọi công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử theo quy định của pháp luật

C.

Mọi công dân từ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử và đại biểu Quốc hội. 

D.

Những người có cùng mức thu nhập, phải đóng thuế thu nhập như nhau.

Câu 16

Trách nhiệm pháp lý là nghĩa vụ của các cá nhân hoặc tổ chức phải……….. hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình. 

A.

gánh chịu 

B.

nộp phạt    

C.

đền bù

D.

bị trừng phạt 

Câu 17

Khi nói đến bình đẳng có thể hiểu là vấn đề nào được đề cập trước hết?

A.

Quyền lợi 

B.

Cách đối xử.  

C.

Trách nhiệm

D.

Nghĩa vụ 

Câu 18

Bạo lực trong gia đình thể hiện điều gì trong các ý dưới đây 

A.

Thiếu tình cảm 

B.

Thiếu kinh tế. 

C.

Thiếu tập trung 

D.

Thiếu bình đẳng 

Câu 19

Điền vào chỗ trống : Bình đẳng trước pháp luật có nghĩa là mọi công dân, nam, nữ thuộc các dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác nhau đều không bị ……….. trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lí theo quy đinh của pháp luật. 
 

A.

Hạn chế khả năng.

B.

Ràng buộc bởi các quan hệ 

C.

Khống chế về năng lực 

D.

Phân biệt đối xử

Câu 20

Bình đẳng trước pháp luật là một trong những ......… của công dân 

A.

quyền chính đáng

B.

quyền thiêng liêng

C.

quyền cơ bản

D.

quyền hợp pháp 

Câu 21

Điều 52 – Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 quy định mọi công dân đều 

A.

bình đẳng trước nhà nước 

B.

 bình đẳng trước pháp luật 

C.

bình đẳng về quyền lợi

D.

bình đẳng về nghĩa vụ

Câu 22

Quyền và nghĩa vụ công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, giới tính, tôn giáo, giàu, nghèo, thành phần, địa vị xã hội, thể hiện ở 

A.

công dân bình đẳng về quyền. 

B.

công dân bình đẳng về nghĩa vụ 

C.

công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý  

D.

công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ

Câu 23

Quyền và nghĩa vụ công dân được quy định trong 

A.

chính sách kinh tế, văn hóa, chính trị 

B.

Hiến pháp và Pháp luật 

C.

các văn bản quy phạm pháp luật

D.

các thông tư, nghị quyết

Câu 24

Bình đẳng trước pháp luật có nghĩa là mọi công dân, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác nhau đều không bị ...... trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

A.

 kì thị. 

B.

phân biệt đối xử         

C.

hạn chế quyền.

D.

nghiêm cấm

Câu 25

Bình đẳng trước pháp luật có nghĩa là mọi công dân, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác nhau đều không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu ........theo quy định của pháp luật. 

A.

trách nhiệm 

B.

bổn phận

C.

trách nhiệm pháp lý

D.

mọi việc 

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh