Trang chủ » Thi thử trực tuyến
Loading...

Kết quả bài thi số 238644

; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
phi dinh tri
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
10 điểm
Mã đề thi 238644
Môn Tiếng anh, Lớp 9
kết thúc thi 27/07/2018 | 20:37:42
BÀI THI SỐ #238644
Câu 1

He often comes back to visit Oxford, ..............he grew up.

A.

of which

B.

which

C.

 that

D.

where

Trả lời: C (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 2

It ...............rain this evening. Why don't you take your raincoat?

A.

must

B.

will be

C.

could be

D.

might

Trả lời: A (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 3

Jack wouldn't have got into trouble if he ..................our advice.

A.

follows

B.

were following

C.

 followed

D.

 had followed

Trả lời: A (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 4

I regret not buying that motorbike. I wish I ..................it.

A.

bought

B.

have bought

C.

had bought

D.

buy

Trả lời: A (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 5

Chọn từ có trọng âm chính được nhấn vào vị trí khác với ba từ còn lại.

A.

capture

B.

device

C.

crazy

D.

 creature

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 6

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

 highlands

B.

trust

C.

extensive

D.

celsius

Trả lời: C (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 7

In 1995, a huge earthquake ....................the city of Kobe in Japan.

A.

 struck

B.

happened

C.

took place

D.

took place

Trả lời: C (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 8

..................he had not paid his bill, his electricity was cut off.

A.

As

B.

Because

C.

All are correct

D.

Since

Trả lời: A (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 9

You may also find your country and other....................places.

A.

interesting

B.

uninteresting

C.

 interested

D.

interest

Trả lời: B (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 10

Jack said he hadn't cheated in the exam. He denied.................

A.

to have cheated.

B.

cheating.

C.

being cheated.

D.

to cheat.

Trả lời: C (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
10 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh