Trang chủ » Thi thử trực tuyến
Loading...

Kết quả bài thi số 238667

; Môn học: ; 15 câu hỏi; Làm trong 20 phút;
Kết quả bài thi của
Trinh
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 15 câu hỏi
Làm trong 20 phút
53.3 điểm
Mã đề thi 238667
Môn Tiếng anh, Lớp 11
kết thúc thi 02/08/2018 | 01:15:29
BÀI THI SỐ #238667
Câu 1

Students are made .................homework carefully.

A.

to do

B.

done

C.

doing

D.

do

Trả lời: D (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 2

Chọn từ/ cụm từ có phần gạch chân cần phải sửa trong câu dưới đây:
Lots of people cannot seem to get accustomed to queue.

A.

cannot

B.

 to get

C.

Lots

D.

to queue

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 3

He said if you ...............positive comments on the first day of Lunar New Year, you would be lucky the whole year.

A.

could make

B.

 had made

C.

made

D.

make

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 4

 The……of the Titanic was caused by an iceberg.

A.

sinking

B.

plunge

C.

drowning

D.

descent

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 5

I'd like to make a........to 035-68926, please.

A.

 call

B.

dial

C.

ring

D.

phone

Trả lời: D (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 6

A: Something's wrong with my phone.

     B. Call the...........

A.

controller

B.

receiver

C.

operator

D.

madam

Trả lời: A (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 7

Why do you get across with me for the things.................. I haven't done?

A.

 what

B.

where

C.

which

D.

when

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 8

The girl admitted ...................that letter.

A.

read

B.

 to read

C.

reading

D.

having read

Trả lời: B (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 9

I met the waiters, several of ................are university students.

A.

that

B.

them

C.

whom

D.

who

Trả lời: B (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 10

Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác so với các từ còn lại:

A.

generality

B.

entertainment

C.

particular

D.

 popularity

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 11

The man, whom I introduced to you last week, is my new boss.

A.

no commas

B.

whom

C.

new

D.

 the

Trả lời: B (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 12

Have you washed your hands before.......................lunch?

A.

having

B.

have

C.

having had

D.

had

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 13

Chọn từ/ cụm từ có phần gạch chân cần phải sửa trong câu sau đây:
It's time I got up and go to school by bus.

A.

by bus

B.

time

C.

go

D.

got

Trả lời: D (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 14

Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc:
Do you believe that if a couple kiss under a bunch of mistletoe, they (have) a lot of children?

A.

will have had

B.

will have

C.

have had

D.

had

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 15

We're thinking of going .............holiday to Spain.

A.

for

B.

in

C.

on

D.

at

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
53.3 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh