Trang chủ » Thi thử trực tuyến
Loading...

Kết quả bài thi số 239227

; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Nguyễn Trần Gia Hân
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
80 điểm
Mã đề thi 239227
Môn Toán học, Lớp 8
kết thúc thi 11/09/2018 | 21:02:42
BÀI THI SỐ #239227
Câu 1

Giá trị của biểu thức: A = (x - 1)(x - 2)(1+ x + x2)(4 + 2x + x2) với x = 1 là:

A.

-1

B.

1

C.

0

D.

-2

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 2

Chọn câu đúng:

A.

(x - 1)3 – (x + 1)3 = 6(x + 1)(x - 1)

B.

-8x3 +12x2y - 6xy2 + y2 = (2x - y)3

C.

-27y3 - 9y2 – y - 1/27 = (-3y + 1/3)3

D.

(x + y)3 – 3xy(x + y) = x3 – y3

Trả lời: A (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 3

Giá trị nhỏ nhất của đa thức A = x2 + 6x là:

A.

0

B.

- 3

C.

- 9

D.

1

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 4

Giá trị nhỏ nhất của đa thức A = 4x2 + 4x + 11 là:

A.

-11 khi x = -1/2

B.

9 khi x = -1/2

C.

10 khi x = -1/2

D.

-10 khi x = -1/2

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 5

Với x = 6 thì giá trị của biểu thức x3 +12x2 + 48x + 64 là:

A.

1000

B.

100

C.

1100

D.

1010

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 6

Trong các biểu thức sau biểu thức nào phụ thuộc vào biến x:

A.

(x - 2)2– (x + 3)(x - 1)

B.

(x + 3)2 – (x - 3)2 - 12x

C.

(x + 1)(x2 + x + 1) - (x3 - 1)

D.

(x -1)3– (x + 1)3 + 6(x - 1)(x + 1)

Trả lời: A (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 7

Để tính nhanh 101.99 ta dùng hằng đẳng thức:

A.

a2 - 2ab + b2

B.

(a - b)(a + b)

C.

a3 + b3

D.

a3 - b3

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 8

Giá trị lớn nhất của biểu thức –x2 - 4y2 + 2x - 12y - 10 là:

A.

1

B.

0

C.

10

D.

-10

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 9

Tính (5x - y)ta được:

A.

25x2 + 10xy + y2

B.

25x2 - 10xy + y2

C.

25x2 + 10xy + 25y2

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 10

Giá trị của biểu thức: A = (x - 1)3 - 4x(x + 1)(x – 1) + 3(x - 1)(x2 + x + 1) với x = - 2 là:

A.

- 32

B.

30

C.

32

D.

- 30

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
80 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh