Trang chủ » Thi thử trực tuyến
Loading...

Kết quả bài thi số 239280

; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Thanh
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
100 điểm
Mã đề thi 239280
Môn Toán học, Lớp 6
kết thúc thi 12/09/2018 | 20:12:51
BÀI THI SỐ #239280
Câu 1

Các cặp số nào sau đây là nguyên tố cùng nhau .

A.

9 và 12.

B.

2 và 6.

C.

4 và 5.

D.

2 và 8.

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 2

Thay chữ a bằng chữ số nào thì  là số nguyên tố:

A.

B.

3

C.

D.

8

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 3

Khẳng định nào sau đây là sai:

A.

Có những số tự nhiên chỉ có hai ước là chính nó và 1.

B.

Số 1 là ước của mọi số tự nhiên.

C.

Số 0 là bội của mọi số tự nhiên.

D.

Mọi số chính phương đều chỉ có hai ước.

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 4

Khẳng định nào sau đây là sai: Hai số tự nhiên có tổng và tích đều là số nguyên tố thì:

A.

Có một số trong hai số đó là số nguyên tố.

B.

Hai số tự nhiên đó không vượt quá 100.

C.

Hai số tự nhiên đó là hai số tự nhiên liên tiếp.

D.

Hai số tự nhiên đó cũng là hai số nguyên tố.

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 5

Số tự nhiên a được phân tích ra thừa số nguyên tố có dạng a = b.c2.d3 với b, c, d là các số nguyên tố và b < c < d. Bội số nhỏ nhất của a và khác a là:

A.

b2.c2.d3.

B.

b.c.d.

C.

b3.c3.d3.

D.

b.c2.d4.

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 6

Khẳng định nào sau đây là đúng:

A.

Hợp số nhỏ nhất là 6.

B.

Mọi số nguyên tố đều có chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9.

C.

Có 25 số nguyên tố nhỏ hơn 100.

D.

Mọi số nguyên tố đều là số lẻ vì mọi số chẵn đều chia hết cho 1, 2 và chính nó.

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 7

Tập hợp nào chỉ gồm số nguyên tố:

A.

B.

C.

D.

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 8

Cho x  B (15) và . Giá trị của x là:

A.

x = 30.

B.

x = 25.

C.

x = 45.

D.

x = 15.

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 9

Cách phân tích 20 thành các thừa số nguyên tố là:

A.

20 = 2 . 10

B.

20 = 40 : 2

C.

20 = 22 . 5

D.

20 = 4 . 5

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 10

Số nào là số nguyên tố trong các số sau ?

A.

77.

B.

39.

C.

83.

D.

87.

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
100 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh