Trang chủ » Thi thử trực tuyến
Loading...

Kết quả bài thi số 239735

; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
trần thị như hoàng
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
100 điểm
Mã đề thi 239735
Môn Sinh học, Lớp 11
kết thúc thi 15/09/2018 | 16:02:46
BÀI THI SỐ #239735
Câu 1

Nguyên tố ni tơ có trong thành phần của

A.

Prôteein và Axitnulêic

B.

Lipit

C.

Saccarit

D.

Phốt 

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 2

Cây hấp thụ nitơ ở dạng:

A.

N2+, NO-3

B.

N2+, NH3+

C.

NH+4, NO-3

D.

NH4-, NO+3

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 3

Vai trò sinh lí của ni tơ gồm :

A.

Vai trò cấu trúc, vai trò điều tiết.

B.

Vai trò cấu trúc

C.

Vai trò điều tiết

D.

Tất cả đều sai

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 4

Quá trình khử nitơrát là: 

A.

quá trình chuyển hóa NO3-  thành NH4+

B.

quá trình chuyển hóa NO3-  thành NO2-

C.

quá trình chuyển hóa  NH4+ thành NO2-

D.

quá trình chuyển hóa  NO2-  thành NO3-

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 5

Quá trình đồng hóa NH4+ trong mô thực vật gồm mấy con đường?

A.

Gồm 2 con đường – A min hóa, chuyển vị A min

B.

Gồm 3 con đường – A min hóa, chuyển vị A min, hình thành A mít

C.

Gồm 1 con đường – A min hóa

D.

tất cả đều sai

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 6

Nguồn cung cấp ni tơ tự nhiên cho cây là:

A.

Ni tơ trong không khí    

B.

Ni tơ trong đất

C.

Ni tơ trong nước

D.

Cả A và B

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 7

Ý nào sau đây không đúng với tính chất của chất diệp lục

A.

Hấp thụ ánh sáng ở phần đầu và cuối của ánh sáng nhìn thấy

B.

Có thể nhận năng lượng từ các sắc tố khác

C.

Khi được chiếu sáng có thể phát huỳnh quang

D.

Màu lục liên quan trực tiếp đến quang hợp

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 8

Sắc tố nào tham gia trực tiếp chuyển hóa năng lượng mặt trời thành ATP, NADPH trong quang hợp?

A.

Diệp lục a

B.

Diệp lục b

C.

Diệp lục a. b

D.

Diệp lục a, b và carôtenôit

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 9

Cấu tạo ngoài nào của lá thích nghi với chức năng hấp thụ được nhiều ánh sáng?

A.

Có cuống lá

B.

Có diện tích bề mặt lớn

C.

Phiến lá mỏng

D.

Các khí khổng tập trung ở mặt dưới.

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 10

Cấu tạo của lục lạp thích nghi với chức năng quang hợp:

A.

Màng tilacôit là nơi phân bố hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy ra các phản ứng sáng

B.

Xoang tilacôit là nơi xảy ra các phản ứng quang phân li nước và quá trình tổng hợp ATP trong quang hợp

C.

Chất nềnstrôma là nơi diễn ra các phản ứng trong pha tối của quá trình quang hợp

D.

Cả 3 phương án trên

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
100 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh