Trang chủ » Thi thử trực tuyến
Loading...

Kết quả bài thi số 240424

; Môn học: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút;
Kết quả bài thi của
Khung
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 30 câu hỏi
Làm trong 45 phút
96.7 điểm
Mã đề thi 240424
Môn Tiếng anh, Lớp 6
kết thúc thi 23/09/2018 | 21:50:46
BÀI THI SỐ #240424
Câu 1

 Lan: Hello, my ............... is Lan.

A.

name

B.

fine

C.

you

D.

am

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 2

Nga: Hi, I .............. Nga. 

A.

are

B.

am

C.

is

D.

name

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 3

Ba: How ................ you, Nam? Nam: Fine, thanks.

A.

are

B.

am

C.

is

D.

name

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 4

I’m ................. , thanks.

A.

are

B.

my

C.

fine

D.

hi

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 5

I’m OK, .............. you.

A.

thanks

B.

thank

C.

and

D.

a

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 6

.................., Ba. 

A.

How

B.

Hi

C.

Thank

D.

And

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 7

I’m fine, thanks. ................. you?

A.

 Is

B.

Hello

C.

And

D.

Thank

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 8

Hello, ............. name is Mai.

A.

I

B.

My

C.

Is

D.

Fin

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 9

 Hi, ................ Minh.

A.

I

B.

I are

C.

I is

D.

I’m

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 10

 I’m fine, and .................. ?

A.

you

B.

how

C.

I

D.

name

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 11

Ba: Hoa, ............... is Phong. Hoa: Hi, Phong

A.

You

B.

How

C.

I

D.

This

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 12

Lan: Hi, Mai. ................. old are you? Mai: I’m twelve

A.

What

B.

How

C.

Year

D.

Name

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 13

Hoa: Good evening, Lan! Lan: Good ....................., Hoa.

A.

evening

B.

afternoon

C.

night

D.

morning

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 14

I’m twelve ................... old.

A.

year

B.

years

C.

 fine

D.

night

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 15

.................... are fine, thanks. And you?

A.

 I

B.

You

C.

We

D.

We’re

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 16

Ten + seven = ....................

A.

seventy

B.

 ten-seven

C.

 seventeen

D.

sixteen

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 17

 ............... - eight = twelve.

A.

 ten

B.

twenty

C.

nine

D.

nineteen

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 18

This ................ Nam

A.

 is

B.

are

C.

am

D.

 be

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 19

Lan: - Good night, Mom. - Mom: Good............, Lan.

A.

night

B.

evening

C.

afternoon

D.

bye

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 20

 I’m twelve years ....................

A.

good

B.

five

C.

old

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 21

What’s ................. name?

A.

you

B.

your

C.

we

D.

classmate

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 22

Close your .................,please .

A.

year

B.

book

C.

old

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 23

Where ................. you live?

A.

do

B.

is

C.

am

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 24

Ba: What is ................ ? Lan: This is a pen

A.

it

B.

there

C.

this

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 25

This is my classroom and that .............. your classroom.

A.

are

B.

 is

C.

there

D.

the

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 26

Stand ................., please !

A.

up

B.

down

C.

 in

D.

on

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 27

 I live ............... a house.

A.

on

B.

in

C.

is

D.

am

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 28

................ your book, please!

A.

Stand

B.

Sit

C.

Open

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 29

I live .............. a street

A.

in

B.

at

C.

up

D.

on

Trả lời: A (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 30

Lan: How old are you? Hoa: I’m ten ................ .

A.

year

B.

 years

C.

old

D.

years old

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
96.7 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh