Trang chủ » Thi thử trực tuyến
Loading...

Kết quả bài thi số 240550

; Môn học: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút;
Kết quả bài thi của
Nguyễn Hồ Bảo Thy
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 30 câu hỏi
Làm trong 45 phút
100 điểm
Mã đề thi 240550
Môn Tiếng anh, Lớp 6
kết thúc thi 25/09/2018 | 19:33:21
BÀI THI SỐ #240550
Câu 1

_ How are you?

_ Not very well, I’m afraid.

_ _______

A.

That’s nice!

B.

Good for you!

C.

Thank you.

D.

What’s wrong?

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 2

______ you twelve years old?

A.

Be

B.

Am

C.

Is

D.

Are

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 3

_ Amy, this is my friend, Nancy

._ _______

A.

I’m very well, thank you

B.

Goodbye. See you later

C.

Hi, Nancy

D.

I’m sorry

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 4

_ _______

_ No, she isn’t. We’re in  Miss Mai’s class

A.

Is Miss Hoa your teacher?

B.

Are you in Miss Mai’s class?

C.

Is Miss Mai your teacher?

D.

Are you in Miss Hoa’s class?

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 5

Which word is the odd one out?

A.

lesson

B.

math

C.

history

D.

literature

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 6

How many syllables are there in the word wonderful ?

A.

one

B.

two

C.

three

D.

four

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 7

_ Who are ______ ?

_ They’re our friends.

A.

we

B.

us

C.

they

D.

them

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 8

_ Are you from Thailand?

_ _______

A.

No, I’m not. I’m from Thailand.

B.

Yes, they’re. They’re from Thailand.

C.

No, I’m not. I’m from Singapore.

D.

Yes, they’re. They’re from Singapore.

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 9

Which word has three syllables?

A.

fourteen

B.

fifteen

C.

sixteen

D.

seventeen

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 10

_ How are yoy today?

_ _______

A.

I’m from Liverpool

B.

Hi. Myname’s Ted

C.

I’m very well, thanks

D.

I’m thirteen years old

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 11

_ Is Mr.Pike your form teacher?

_ _______

A.

Yes, it is

B.

Yes, he is

C.

Yes, she is

D.

Yes, we are

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 12

Which sentence is correct?

A.

Tina is my best friend

B.

Tina is my best friend

C.

Tina is friend best my

D.

Tina my best friend is

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 13

Which word contains a different sound from the others?

A.

cake

B.

day

C.

way
 

D.

cat

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 14

Where _______ your school?

A.

it is

B.

there’s

C.

is

D.

is it

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 15

We have ______ English lesson today.

A.

a

B.

an

C.

the

D.

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 16

Bread, cake and potatoes are _______

A.

vegetables

B.

meals

C.

cooking

D.

food

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 17

Put these sentences in the correct order to make a conversation.

a. Fine, thanks.

b. Good afternoon, Lisa. How are you?

c. Fine, thank you. And you?

d. Good afternoon, George.

A.

b-c-a-d

B.

a-b-d-c

C.

d-c-a-b

D.

d-b-c-a

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 18

Which sentence is correct?

A.

The name of your best friend is what?

B.

What your best friend the name is?

C.

What is the name of your best friend?

D.

What the name of your best friend?

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 19

Which word is the odd one out?

A.

day

B.

morning

C.

afternoon

D.

evening

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 20

Put these sentences in the correct order to make a conversation.

a. Hello, Bob. This is Linda.

b. Hi, Linda. Nice to

meet you.

c. Hello, Andy.

d. Nice to meet you.

A.

d-b-a-c

B.

c-a-b-d

C.

b-c-d-a

D.

a-d-c-b

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 21

Which sentence is correct?

A.

Comes here, Rose

B.

Come here, Rose.

C.

To come here Rose.

D.

Here come, Rose.

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 22

I have an English lesson ______ Monday

A.

at

B.

by

C.

in

D.

on

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 23

_______ a clock in your class?

A.

Is

B.

It

C.

Is there

D.

Has there

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 24

Mai and Trang______ good friends

A.

are

B.

am

C.

it’s

D.

is

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 25

At what time _______ ?

A.

does the lesson starts

B.

starts the lesson

C.

the lesson starts

D.

does the lesson start

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 26

_ What’s your favorite _______?

_ Oh, Math, I think.

A.

teacher

B.

friend

C.

subject

D.

letter

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 27

This is my school_______ . I have Literature on Tuesday

A.

notebook

B.

timetable

C.

lesson

D.

professor

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 28

Which word contains a different sound from the others?

A.

mother

B.

thing

C.

Thursday

D.

thirty

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 29

Which word is the odd one out?

A.

book

B.

pencil

C.

friend

D.

ruler

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 30

Which sentence is correct?

A.

No take photographs.

B.

No taking photographs

C.

Don’t take photographs

D.

Don’t to take photographs

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
100 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh