Trang chủ » Thi thử trực tuyến
Loading...

Kết quả bài thi số 241676

; Môn học: ; 20 câu hỏi; Làm trong 30 phút;
Kết quả bài thi của
Nguyễn Phước Tường Vy
Ngày sinh: 18/03/2002
Đề thi có 20 câu hỏi
Làm trong 30 phút
75 điểm
Mã đề thi 241676
Môn Tiếng anh, Lớp 11
kết thúc thi 25/11/2018 | 20:22:23
BÀI THI SỐ #241676
Câu 1

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây.
Asia …………… by most experts to be the cradle of human civilisation.

A.

 has been considered always

B.

has always been considered

C.

has been always considered

D.

always has been considered

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 2

Chia động từ trong ngoặc:

By 2010 this area (be) turned into an industrial centre.

A.

will be

B.

is

C.

will have been

D.

is being

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 3

If it.......fine, I shall go out.

A.

 was

B.

will be

C.

were

D.

 is

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 4

Chọn từ/cụm từ thích hợp để hoàn thành câu sau:

Columbia University's School of Public Health is _________ a handful of schools of public health in the United States.

A.

one

B.

one of

C.

one that

D.

the one

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 5

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây.
Jim, why don't you take some time off? You…………….. too hard lately.
Take a short vacation 

A.

 work

B.

worked

C.

 have been working

D.

were working

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 6

My glasses are in my book bag, but I don't remember ……………there .

A.

to put

B.

putting

C.

I had put

D.

put

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 7

What would Tom do if he ……………the truth?

A.

has known

B.

knew

C.

knows

D.

would know

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 8

I finally finished…………… at 7. 00 p.m and served dinner.

A.

to cook

B.

to be cooked

C.

cooking

D.

being cooked

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 9

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây.
I would have changed my flight if …………………………you were too busy to meet
me at the airport. 

A.

 I knew

B.

I'd have known

C.

I’d known

D.

I know

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 10

The party …………….I was the guest of honor, was extremely enjoyable.

A.

at which

B.

 by which

C.

to which

D.

for which

Trả lời: B (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 11

Banh Chung is made ……………………sticky rice, green beans and patty pork.

A.

with

B.

from

C.

of

D.

by

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 12

The instructor warned the students ……………………sailing alone on the lake.

A.

about

B.

 from

C.

not

D.

out of

Trả lời: C (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 13

No one knows the answer,....... ........?

A.

do they

B.

don't they

C.

do you

D.

 does it

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 14

Chọn từ/tổ hợp từ thích hợp để hoàn thành câu sau:

To make a determined effort to deal with a difficult problem or situation is.........................

A.

to act

B.

 to settle

C.

to tackle

D.

to carry out

Trả lời: D (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 15

Chọn từ có trọng âm chính nhấn âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại.

A.

deepen

B.

advance

C.

discharge

D.

aquatic

Trả lời: C (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 16

Chọn từ có trọng âm chính được nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại.

A.

increase

B.

transfer

C.

 prohibit

D.

announce

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 17

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại:

A.

cost

B.

lots

C.

pot

D.

other

Trả lời: C (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 18

Chọn từ có trọng âm chính được nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại.

A.

influence

B.

 decrease

C.

extinct

D.

affect

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 19

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại:

A.

think

B.

line

C.

knife

D.

find

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 20

Chọn từ có trọng âm chính được nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại.

A.

spirit

B.

off-spring

C.

telegram

D.

devastation

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
75 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh