Trang chủ » Thi thử trực tuyến
Loading...

Kết quả bài thi số 241679

; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Lê Văn Huy
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
60 điểm
Mã đề thi 241679
Môn Tiếng anh, Lớp 8
kết thúc thi 25/11/2018 | 21:04:17
BÀI THI SỐ #241679
Câu 1

I hope so that will do well on my final exams. 

A.

final exams

B.

 so that

C.

on

D.

will do

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 2

Every day our English.............................. improves.

A.

slow

B.

gradually

C.

gradual

D.

quick

Trả lời: D (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 3

And there is also the number of days you were............................... school. 

A.

out of

B.

absent from

C.

to present from

D.

outside

Trả lời: D (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 4

MrGreen said, "Come to our dinner tonight, Bill". 

A.

Mr Green told Bill come to dinner that night.

B.

Mr Green said to Bill to come to our dinner that night.

C.

Mr Green asked Bill to come to our dinner tonight.

D.

Mr Green invited Bill to come to their dinner that night.

Trả lời: A (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 5

"Please wait for me at my office", she said to him.

A.

She asked him wait for her at her office.

B.

She told him wait at her office.

C.

She asked him to wait for her at her office.

D.

She warned him to wait for her at her office.

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 6

0ne of the places I like to visit are Central Park.

A.

like

B.

are

C.

visit

D.

the places

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 7

They have lived here ............. 1995

A.

for

B.

in

C.

on 

D.

since

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 8

My father is very ...................... He often makes us laugh a lot when he is at home.

A.

Humorous

B.

Reserved

C.

Sociable

D.

 Bad-temper

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 9

Tom drove careful along the narrow road.

A.

drove

B.

narrow

C.

careful

D.

along

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 10

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

eight

B.

weigh

C.

freight

D.

height

Trả lời: A (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
60 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh