Trang chủ » Thi thử trực tuyến
Loading...

Kết quả bài thi số 242642

; Môn học: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút;
Kết quả bài thi của
Lương Thị Thùy Linh
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 40 câu hỏi
Làm trong 50 phút
70 điểm
Mã đề thi 242642
Môn Lịch sử, THPT Quốc gia
kết thúc thi 04/05/2019 | 07:42:53
BÀI THI SỐ #242642
Câu 1

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ra đời vào:

A.

Tháng 6 năm 1922

B.

Tháng 6 năm 1925

C.

Tháng 7 năm 1927

D.

Tháng 7 năm 1929

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 2

Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam trong giai đoạn 1919-1925 là gì?

A.

Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân ta với thực dân Pháp và phản động tay sai.

B.

Mâu thuẫn giữa tư sản Việt Nam và tư bản Pháp.

C.

Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến.

D.

Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân ta và thực dân Pháp.

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 3

Liên Xô chê tạo thành công bom nguyên tử vào năm nào?

A.

1945.

B.

1947.

C.

1949.

D.

1951.

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 4

Hội nghi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936) khẳng định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng tư sản dân quyền ở Đông Dương là

A.

chống chế độ phản động thuộc địa và tay sai

B.

chống phát xít và chống chiến tranh

C.

chống chiến tranh và bảo vệ hòa bình

D.

chống đế quốc và chổng phong kiến

Trả lời: B (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 5

Khối liên minh công-nông lần đầu tiên được hình thành từ trong phong trào cách mạng nào ở Việt Nam?

A.

Phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945

B.

Phong trào cách mạng 1930-1931

C.

Phong trào dân tộc dân chủ 1919-1930

D.

Phong trào dân chủ 1936-1939

Trả lời: C (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 6

Bản chất của mối quan hệ giữa Asean với các nước Đông Dương trong những năm từ 1967 đến 1979

A.

ít quan hệ

B.

đối đầu căng thẳng

C.

hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa

D.

chuyển từ đối đầu sang đối thoại hợp tác

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 7

Một trong những nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc là:

A.

Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước

B.

Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh

C.

Phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận

D.

Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp vũ lực

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 8

Việt Nam là thành viên thứ 149 của tổ chức Liên hợp quốc vào thời gian nào?

A.

Tháng 9/1977

B.

Tháng 10/1977

C.

Tháng 9/1978

D.

Tháng 9/1976

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 9

Chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới II là:

A.

Hòa bình, trung lập

B.

Hòa bình, tích cực ủng hộ Cách mạng thế giới

C.

Ngăn chặn vũ khí có nguy cơ hủy diệt

D.

Kiên quyết chống lại chính sách gây chiến tranh của Mĩ

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 10

Thời kì đầu sau khi giành độc lập nhóm năm ước sang lập ASEAN đã thực hiện chiến lược phát triển kinh tế:

A.

Chiến lược công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu

B.

Chiến lược công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ đạo

C.

Chiến lược cơ giới hóa nông thôn

D.

Chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 11

Nhóm năm nước sáng lập ASEAN gồm những quốc gia nào?

A.

Inđônêxia, Brunây, Philippin, Singapo, Thái Lan

B.

Indonexia, Malaixia, Philippin, Singapo, Thái Lan

C.

Malaixia, Mianma, Brunây, Philippin, Thái Lan

D.

Philippin, Việt Nam, Malaixia, Singapo, Inđônễia

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 12

Hiệp hội các quôc gia Đông Nam Á thành lập vào thời gian nào?

A.

Ngày 8/8/1966

B.

Ngày 18/8/1966

C.

Ngày 8/8/1967

D.

Ngày 18/8/1967

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 13

Sau Chiến tranh thế giới II quốc gia nào ở Châu Phi giành được độc lập sớm nhất?

A.

Agiêri

B.

Ghinê

C.

Ai Cập

D.

Tuynidi

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 14

Trong các nguyên nhân dẫn đến sự phát triển kinh tế của Mĩ, Nhật Bản có nguyên nhân nào chung?

A.

Tài nguyên thiên nhiên phong phú

B.

Áp dụng cuộc Cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại

C.

Con người được coi là vốn quý nhất

D.

Giá nhập nguyên liệu từ các nước thế giới thứ 3 rẻ

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 15

Đến năm 2007 EU có bao nhiêu nước thành viên?

A.

10 nước

B.

27 nước

C.

25 nước

D.

29 nước

Trả lời: D (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 16

Nhân loại đã trải qua các cuộc khoa học kĩ thuật nào?

A.

Cuộc Cách mạng kĩ thuật thế kỉ XVIII và Cách mạng kĩ thuật thế kỉ XIX

B.

Cuộc Cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII và cuộc Cách mạng khoa học kĩ thuật thế kỉ XX

C.

Cuộc Cách mạng kĩ thuật và Cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII-XIX và cuộc Cách mạng khoa học kĩ thuật đang diễn ra từ những năm 40 của thế kỉ XX

D.

Cuộc Cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII-XIX và cuộc Cách mạng công nghiệp thế kỉ XX

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 17

Điểm mới trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 2 của TD Pháp ở Việt Nam là:

A.

Đầu tư vốn nhiều nhất vào nông nghiệp và thương nghiệp

B.

Đầu tư vốn nhiều nhất vào nông nghiệp và giao thông vận tải

C.

Đầu tư vốn nhiều nhất vào nông nghiệp và công nghiệp

D.

Đầu tư vốn nhiều nhất vào công nghiệp và thương nghiệp

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 18

Tác phẩm Đường cách mệnh là của ai?

A.

Trần Phú

B.

Nguyễn Ái Quốc

C.

Phan Bội Châu

D.

Lê Hồng Phong

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 19

Ngày 25/12/1920 Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành ra nhập tổ chức nào?

A.

Quốc tế nông dân

B.

Quốc tế cộng sản

C.

Quốc tế thứ nhất

D.

Quốc tế thứ hai

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 20

Con đường tìm chân lí của Nguyễn Ái Quốc khác với con đường đi của những người đi trước là:

A.

Đi sang phương Tây tìm đường cứu nước

B.

Đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa cộng sản

C.

Đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác Lênin, kết hợp đường lối dân tộc với đường lối chủ nghĩa xã hội

D.

Đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa cộng sản

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 21

Công lao to lớn nhất của Nguyễn Ái quốc là gì?

A.

Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam

B.

Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

C.

Hợp nhất ba tổ chức cộng sản

D.

Soạn thảo cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 22

Bản Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đã xác định lực lượng của cách mạng Việt nam bao gồm:

A.

Công nhân, nông dân, tiểu tư sản và trí thức

B.

Công nhân, nông dân,tư sản, trí thức

C.

Công nhân, nông dân, tư sản, tiểu tư sản

D.

Công nhân,nông dân, tiểu tư sản và trung tiểu địa chủ

Trả lời: D (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 23

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa:

A.

Chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân

B.

Chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước

C.

Chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào yêu nước

D.

Phong trào công nhân với phong trào yêu nước

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 24

Tác phẩm nào được Nguyễn Ái Quốc viết và xuất bản năm 1925?

A.

Tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp

B.

Báo Búa Liềm

C.

Tác phẩm Chính cương vắn tắt

D.

Tác phẩm Lời kêu gọi

Trả lời: D (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 25

Ai là Tổng bí thư đầu tiên của nước ta?

A.

Nguyễn Ái Quốc

B.

Lê Hồng Phong

C.

Trần Phú

D.

Nguyễn Văn Cừ

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 26

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương tháng 11/1939 Đảng đã quyết định thành lập mặt trận nào?

A.

Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương

B.

Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương

C.

Mặt trận Việt Minh

D.

Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương

Trả lời: D (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 27

Hội nghị Ban Chấp hành trung ương nào đã đề ra chủ trương chuyển hướng, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu?

A.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 11/1939

B.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 11/1940

C.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 05/1941

D.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 07/1936

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 28

Ngay sau ngày 9/3/1945 Ban thường vụ Trung ương Đảng đã xác định kẻ thù của nhân dân Đông Dương là:

A.

TD Pháp - Phát xít Nhật

B.

Phát xít Nhật

C.

TD Pháp

D.

TD Pháp và phản động tay sai

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 29

Những tỉnh thành nào dưới đây giành chính quyền sớm nhất trong cả nước?

A.

Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nội

B.

Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam

C.

Hà Tĩnh, Hải Dương, Bắc Ninh, Quảng Nam

D.

Hà Nội,Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Tĩnh

Trả lời: C (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 30

Chế độ phong kiến Việt Nam hoàn toàn sụp đổ vào thời gian nào?

A.

Ngày 02/09/1945

B.

Ngày 30/08/1945

C.

Ngày 28/08/1945

D.

Ngày 25/08/1945

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 31

Trong các nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám nguyên nhân nào là quan trọng nhất?

A.

Dân tộc ta vốn có truyền thống yêu nước nồng nàn

B.

Do Đảng cộng sản Đông Dương đứng đầu là Hồ Chí Minh lãnh đạo,đề ra đường lối cách mạng đúng đắn dựa trên cơ sở lí luận của chủ nghĩa Mác Lênin

C.

Đảng có quá trình chuần bị trong suốt 15 năm, toàn Đảng toàn dân nhất trí đồng lòng

D.

Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh trong chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 32

Nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn đã phải kháng chiến chống TD Pháp trở lại xâm lược Nam Bộ vào thời gian nào?

A.

Ngày 2/9/1945

B.

Ngày 6 /9/1945

C.

Ngày 23/9/1945

D.

Ngày 5/10/1945

Trả lời: D (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 33

Nội dung nào sau đây được đề cập đến trong Hiệp định Sơ bộ ngày 6/3/1946?

A.

Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia tự trị

B.

Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia độc lập

C.

Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia thống nhất

D.

Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia tự do nằm trong khối Liên Hiệp Pháp

Trả lời: B (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 34

Trong những văn kiện sau, văn kiện nào trình bày đầy đủ nhất về đường lối kháng chiến chống TD Pháp của Đảng?

A.

Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh ngày 19/12/1946

B.

Chỉ thị Toàn dân kháng chiến của Ban thường vụ Trung ương Đảng ngày 12/12/1946

C.

Cuốn Kháng chiến nhất định thắng lợi của Tổng bí thư Trường Chinh tháng 9/1947

D.

Chỉ thị phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp

Trả lời: A (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 35

Chiến dịch Việt Bắc kết thúc vào thời gian nào?

A.

Ngày 19/12/1945

B.

Ngày 19/12/1947

C.

Ngày 19/12/1948

D.

Ngày 19/12/1949

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 36

Chính phủ nước nào đã công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam sớm nhất?

A.

Liên Xô

B.

Ấn Độ

C.

Cộng hòa dân chủ Đức

D.

Trung Quốc

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 37

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ kết thúc vào thời gian nào?

A.

Ngày 01/05/1954

B.

Ngày 07/05/1954

C.

Ngày 05/07/1954

D.

Ngày 08/05/1954

Trả lời: C (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 38

Phương châm được đề ra trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ là:

A.

Đánh nhanh thắng nhanh

B.

Đánh điểm diệt viện

C.

Đánh chắc tiến chắc

D.

Đánh lâu dài

Trả lời: B (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 39

Trận đánh nào có tính chất quyết định trong chiến dịch Biên giới thu đông 1950?

A.

Trận đánh ở Cao Bằng

B.

Trận đánh ở Đông Khê

C.

Trận đánh ở Thất Khê

D.

Trận đánh ở Đình Lập

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 40

Thắng lợi nào của nhân dân ta đã buộc TD Pháp phải chuyển sang "đánh lâu dài"?

A.

Chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947

B.

Chiến thắng Biên Giới thu đông 1950

C.

Cuộc chiến đấu ở Hà Nội năm 1946

D.

Chiến cuộc đông xuân 1953-1954

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
70 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh